Bioteknologi og kriminalsaker

Naturfag
VG1 Studieforberedende
Varighet ca. 90 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturfaglige praksiser og tenkemåter», «kropp og helse» og «teknologi». Elevene jobber praktisk og gjennom utforsking, sansing og erfaring lærer de å forstå verden omkring seg og naturfaglig teori. De må bruke kunnskap om DNA og arv til å løse en kriminalsak. Elevene får også utført gel elektroforese av DNA og gjennom dette arbeide praktisk med oppbygningen av DNA og hvordan denne utnyttes i elektroforesen.

 

Kompetansemål etter VG1

Naturfag

  • beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon
  • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder
  • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Klassen deles i maks fem grupper med seks elever pr gruppe. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden. Klasser som er større enn 30 deles i to puljer.

Elevene arbeider i de samme gruppene både med det kriminaltekniske arbeidet på «åstedet» og det bioteknologiske på «laboratoriet».

 

Under besøket

Elevene lærer først litt om åstedsundersøkelser og får presentert kriminalsaken de skal være med på å løse. Elevene får utdelt rapporter fra avhør med to mistenkte i saken. Her blir det en del info om DNA og hvilke egenskaper som er arvbare og hvilke som formes av miljøet. Elevene bruker det de har lært til å finne biologiske spor på åstedet. Deretter utfører vi en gel elektroforese med DNA fra åstedet og de to mistenkte. Til slutt prøver vi å knytte de ulike sporene til de to mistenkte og diskuterer hvilken historie de ulike sporene forteller.

Forarbeid

Å snakke om på forhånd:

DNA

  • Hva er DNA?
  • Hvor finner vi DNA?

Bioteknologi

  • Hva er bioteknologi?
  • Hva kan man bruke bioteknologi til?
  • Registreres DNA og fingeravtrykk hos alle i Norge?
  • Burde det finnes et slikt register/er det greit at det finnes?

Aktiviteter til forarbeid

Isoler ditt eget DNA

Følg oppskriften til Naturfagssenteret for å isolere ditt eget DNA.

Øv på begreper med memory-spill

Forslag og forklaring til spillet finner du her.

Etterarbeid

Se om dere kan finne andre ting elektroforese brukes til. Kan man bruke DNA-analyse til noe annet enn å finne individer?

Ta fingeravtrykk og gjør en grundigere analyse av deres eget fingeravtrykk. Bruk det vi har lært om mønstre på fingeravtrykk og finn ut hvilken av de tre gruppene elevene i klasses tilhører. Har noen kjennetegn som er ekstra enkle å se? Se om dere klarer å finne hvem i klassen et tilfeldig fingeravtrykk tilhører.