ODDetall – Solcelleanlegget på Skagerak Arena

Naturfag
8-10. trinn
Varighet ca. 90-105 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter», «teknologi» og «energi og materie». Elevene vil se et stort solcellepanel, og jobbe med å forstå hvor mye strøm som produseres her. Vi vil også jobbe med hvordan et solcelleanlegg virker ved å bruke en liten modell av solcelleanlegg.

Våren 2023 tilbyr vi dette opplegget på noen utvalgte datoer til skoleklasser i Skien kommune. Førstemann til mølla.

Bestill dette læringsopplegget her

Kompetansemål etter 10. trinn

Naturfag

  • Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
  • Drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

Samfunnsfag

  • Beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn
  • Utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

NB! Det er kun kapasitet til en klasse per dag. Se ellers beskrivelse nedenfor.

 

Under besøket

Klassen starter inne i et undervisningsrom hvor de ser på et solcellepanel og monterer dette med andre elementer slik at dette kan få ting til å lage lyd eller bevege på seg. Vi snakker også litt om solcelle-energi og utregninger som har med dette å gjøre. Så deles klassen i to grupper. Den ene gruppen går opp på taket hvor de skal foreta noen målinger på solcellepanelet, den andre gruppen er ved batteriet og infoskjerm for å få litt informasjon om anlegget, så bytter de slik at alle får vært begge steder. Målingene elevene foretar på taket kan brukes senere tilbake på skolen for å regne ut virkningsgrad på anlegget.

Datoer som kan bestilles:

Ingen dager tilgjengelig.

Tidsplan for besøket blir omtrent slik:

Kl. 09.00 – 09.45 Inne i klasserom med praktiske aktiviteter
Kl. 09.45 – 10.45 Målinger og observasjoner ved batteri og på tak

DuVerden dekker rutebuss til og fra stadion om det er behov for det.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med opplegget fra DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes. Skagerak Energilab har laget en nettside som har samlet aktuelle lenker som kan være et godt utgangspunkt for forarbeidet: https://www.skagerakenergilab.no/forside/

 

Å snakke om på forhånd

Energi

  • Hvilke fornybare og ikke-fornybare energikilder har vi?
  • Hva er fordelene med solcelle-teknologien?

 

Grubletegninger

Aktiviteter til forarbeid

Skagerak Energilab

 

Energi fra sola

Solcelleanlegget på Skagerak Arena

 

Etterarbeid

Bruk nettsiden https://www.skagerakenergilab.no/forside/ og lenkene derfra til å finne mer informasjon om hvordan solcelleanlegg virker.

https://solkart.no/ kan dere finne hus i nærheten og se hva som kommer opp av informasjon om de enkelte hus. La elevene reflektere og diskutere rundt bruk av solcellepanel i private hjem. Fordeler, ulemper, bærekraftighet.

I heftet som elevene bruker på Skagerak Arena er det ulike oppgaver som de kan gjøre, som tar utgangspunkt i besøket på solcelle-anlegget.