Sleng på krana

Vitenskapelig forklaring

Sving på lasten er en pendeleffekt der lasten beveger seg uavhengig av kranen. Dette har ikke alltid betydning mens lasten er i luften (selv om en stor sving kan påvirke lastens radius og dermed stabiliteten til visse kraner). Det blir imidlertid avgjørende når kranføreren prøver å lande lasten nøyaktig. En erfaren kranfører kan motvirke svai ved å kjøre inn i svaien for å dempe den. I hvilken grad dette kan gjøres vil imidlertid ikke bare avhenge av operatørens dyktighet, men også responsen til kranens kontrollsystem.

Scientific Content

Load sway or swing on cranes is a pendulum effect where the load moves independently of the crane. This does not always matter while the load is in the air (although a big swing may affect the load radius and hence the stability of certain cranes). However, it becomes crucially important when the crane operator is trying to land the load accurately. An experienced crane operator can counter sway by driving into the swing to dampen it. The extent to which this can be done will, however, depend not only on the skill of the operator, but also the response of the crane control system.