ODDetall – Solcelleanlegget på Skagerak Arena

Naturfag
VG1 Elektro
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber vi med kjerneelementene «teknologi» og «energi og materie». Elevene vil se et stort solcellepanel, og jobbe med å forstå hvor mye strøm som produseres her, og hvordan et solcelleanlegg virker.

Kompetansemål etter VG1 naturfag elektro

  • gjøre rede for sammenhenger mellom elektrisk energi og effekt og presentere noen energieffektive løsninger i bygg
  • bruke begrepene vekselstrømteknologi, likestrømsteknologi, energilagring og virkningsgrad for å beskrive og drøfte metoder for bærekraftig energiproduksjon

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i aktiviteten. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av programmet.

Elevene arbeider i grupper på fem eller færre, og klassen deles i to. Er det flere enn 30 elever deles gruppen i to puljer. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til Skagerak Arena. Da dette er et opplegg som er delvis utendørs tilbys det ikke på vinteren.

 

Under besøket

Klassen deles i to grupper. Den ene gruppen starter med et besøk på taket hvor de skal foreta noen målinger på solcellepanelet, den andre gruppen starter ved batteriet og infoskjerm for å få litt informasjon om anlegget. Etter gruppene har vært på begge stasjoner går klassen sammen inn i et undervisningsrom hvor vi diskuterer litt rundt solcelleanlegg, og vi regner på virkningsgraden til solcelleanlegget. Hvis vi har tid går vi også inn på et kart hvor vi kan se hvor godt egnet ulike tak er til å få solcelleanlegg, og reflekterer litt rundt energikilder og bærekraftig utvikling.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med opplegget fra DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes. Skagerak Energilab har laget en nettside som har samlet aktuelle lenker som kan være et godt utgangspunkt for forarbeidet: https://www.skagerakenergilab.no/forside/

 

Å snakke om på forhånd

Energi

  • Hvilke fornybare og ikke-fornybare energikilder har vi?
  • Hva er fordelene med solcelle-teknologien?

 

Grubletegninger

Aktiviteter til forarbeid

Skagerak Energilab

 

Energi fra sola

Solcelleanlegget på Skagerak Arena

 

Etterarbeid

Bruk nettsiden https://www.skagerakenergilab.no/forside/ og lenkene derfra til å finne mer informasjon om hvordan solcelleanlegg virker.

På https://solkart.no/ kan dere finne hus i nærheten og se hva som kommer opp av informasjon om de enkelte hus. La elevene reflektere og diskutere rundt bruk av solcellepanel i private hjem. Fordeler, ulemper, bærekraftighet.