Hva er drivhuseffekten?

Naturfag
8. - 10. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber elevene med kjerneelementene «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» og «jorda og livet på jorda». Elevene jobber praktisk med et forsøk og får trening i bruk av vitenskapelig utstyr for å foreta og loggføre målinger. Gjennom forsøket får elevene større forståelse av hvordan klimaet på jorda endres av menneskelig aktivitet.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 10. trinn

Naturfag

 • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, idenfisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
 • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider i grupper på tre-fire elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

I denne aktiviteten samtaler vi først om hva karbondioksid er, og hvordan mengden karbondioksid i atmosfæren endres som en følge av utslipp fra menneskelig aktivitet. Deretter skal elevene foreta et forsøk der de sammenligner temperaturutviklingen i et lukket begerglass med en normal luftblanding, og et med økt mengde CO₂. De får trening på bruk av dataloggere, registrering av måleverdier og hvordan en skiller observasjoner og slutninger. Etterpå samtaler vi mer om drivhuseffekten og hvilke konsekvenser den har for livet på jorda.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Drivhus

 • Hva er et drivhus?
 • Har noen av elevene et drivhus i hagen?
 • Hvorfor dyrkes noen planter i drivhus?

 

Drivhuseffekten

 • Har elevene hørt om drivhuseffekten?
 • Hva er sammenhengen mellom drivhuseffekten og drivhus?
 • Har elevene hørt om hvordan menneskene påvirker drivhuseffekten?
 • Hvordan ville det vært på jorda med for mye drivhuseffekt?
 • Hvordan ville det vært på jorda med for lite drivhuseffekt?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Temperaturmåling i vinduskarmen

Ta to glasskrukker og plasser dem slik at de får like mye lys. Plasser et termometer i hvert og dekk til åpningen i det ene med gjennomsiktig plast. Se hvordan temperaturen endrer seg i krukkene over tid.

Etterarbeid

Vi anbefaler å føre en rapport fra forsøket som etterarbeid.

Denne aktiviteten gir god trening i hvordan en gjennomfører et vitenskapelig forsøk, og fremgangsmåten kan gjentas for andre temaer i naturfag.