Hva er drivhuseffekten?

Naturfag
5. - 7. trinn
Varighet ca. 60 minutter

I denne aktiviteten jobber elevene med kjerneelementene «naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter» og «jorda og livet på jorda». Elevene jobber praktisk med et forsøk og får trening i bruk av vitenskapelig utstyr for å foreta og loggføre målinger. Gjennom forsøket får elevene større forståelse av hvordan klimaet på jorda endres av menneskelig aktivitet.

 

 

Bestill dette læringsopplegget her

 

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet

 

Organisering og lærerens rolle

Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene. Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten.

Elevene arbeider i grupper på tre til fire elever. Vi ønsker at elevene er delt inn i grupper før de kommer til DuVerden.

 

Under besøket

I denne aktiviteten samtaler vi først om hva karbondioksid er og hvordan mengden karbondioksid i atmosfæren endres som en følge av menneskelige utslipp. Deretter skal elevene foreta et forsøk der de sammenligner temperaturutviklingen i et lukket begerglass med en normal luftblanding, og et med økt mengde CO₂. De får trening på bruk av dataloggere, registrering av måleverdier og hvordan en skiller observasjoner og slutninger. Etterpå samtaler vi mer om drivhuseffekten og hvilke konsekvenser den har for livet på jorda.

Forarbeid

For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på DuVerden. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd

Drivhus

 • Hva er et drivhus?
 • Har dere et drivhus i hagen?
 • Hvorfor dyrker vi noen planter i drivhus?

Drivhuseffekten

 • Har dere hørt om drivhuseffekten?
 • Hva er sammenhengen mellom drivhuseffekten og drivhus?
 • Har dere hørt om hvordan menneskene påvirker drivhuseffekten?
 • Hvordan ville det vært på jorda med for mye drivhuseffekt?
 • Hvordan ville det vært på jorda med for lite drivhuseffekt?

 

Grubletegninger

Eksempler på grubletegninger til bruk når man snakker om temaet:

Aktiviteter til forarbeid

Temperaturmåling i vinduskarmen

Ta to glasskrukker og plasser dem slik at de får like mye lys. Plasser et termometer i hvert og dekk til åpningen i det ene med gjennomsiktig plast. Se hvordan temperaturen endrer seg i krukkene over tid.

Etterarbeid

DuVerden har utviklet en mal for rapportskriving. Vi anbefaler å føre en rapport fra forsøket som etterarbeid.

Denne aktiviteten gir god trening i hvordan en gjennomfører et vitenskapelig forsøk, og fremgangsmåten kan gjentas for andre temaer i naturfag. Læreplanen har ikke noen spesifikke kompetansemål for drivhuseffekten og klimaendringer før elevene kommer på ungdomsskolen, men den har to mål for biologisk mangfold. Her kan elevene ta for seg hvordan det biologiske mangfoldet i et område endres når temperaturen i atmosfæren og i havet endrer seg.